Πολιτική Επιστροφών

Λόγω της ευαίσθητης φύσης των βιβλίων αλλά και των πνευματικών δικαιωμάτων που διέπουν τα περιεχόμενα τους, δεχόμαστε επιστροφές και αλλαγές μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις :

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση μεταφορικών στην Εταιρεία:

α) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά από τα πωληθέντα προϊόντα, σεείδος ή ποσότητα.

β) Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της κατεστραμμένη. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξαρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεια.

γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι εμφανώς φθαρμένο λόγω κακής μεταχείρισης κατά την μεταφορά ή βρεγμένο.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση μεταφορικών στον Πελάτη:

α) Ασκώντας το δικαίωμα της υπαναχώρησης, εφόσον ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο και συνάπτει τη σύμβαση πώλησης για προσωπική του χρήση και όχι για επαγγελματική.

Διαδικασία και Όροι Επιστροφής :

Ιδανικά φροντίστε κατά την παραλαβή, να ελέγξετε τα προϊόντα προκειμένου να διαπιστώσετε την ανυπαρξία φθοράς και άλλων ελαττωμάτων. Στην περίπτωση που υπάρχουν, δικαιούστε να αρνηθείτε την παραλαβή του προϊόντος και να το επιστρέψετε στο διανομέα, ειδικά δε αν εμφανίζονται ενδείξεις σημαντικής φθοράς επάνω στη συσκευασία όπως παρουσιάζεται κατά την παράδοση. Με τον τρόπο αυτό θα γλυτώσετε αρκετό χρόνο από την διαδικασία της επιστροφής.

Σε διαφορετική περίπτωση έχτε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε το προϊόν προκειμένου να αναγγείλετε σε εμάς τυχόν προβλήματα και να αιτηθείτε την επιστροφή του. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιστρέψετε ταχυδρομικά το προϊόν σε εμάς. Το χρονικό πλαίσιο και ο τρόπος αποστολής γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία. Αφού το παραλάβουμε την επιστροφή, το προϊόν θα ελεγχθεί έτσι ώστε να διαπιστώσουμε τα προβλήματα και εφόσον θεωρηθούν βάσιμα τότε θα προχωρήσουμε στην άμεση αντικατάσταση του με νέο.

Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και ο πελάτης δεν ανήγγειλε στην εταιρία το αίτημα επιστροφής, τότε χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο μέσα στο χρονικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (όπως π.χ. η απόδειξη λιανικής). Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλιως ο πελάτης χάνει το δικαίωμα αντικατάστασης.

Επιστροφή Χρημάτων

Σε όλες τις περίπτώσεις επιστροφής, εκτός από αυτό της υπαναχώρησης, θα πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος ή ακύρωση της συναλλαγής, εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως την αντικατάσταση.

Σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους. Σε περίπτωση αντικαταβολής, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης. Η καταβολή των χρημάτων θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστρεπτέου προϊόντος. Σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η εταιρία θα ενημερώσει την εκδότρια τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της εταιρίας πλέον. Η εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δε φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Πελάτης, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο και συνάπτει τη σύμβαση πώλησης για προσωπική του χρήση και όχι για επαγγελματική, δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, εφόσον η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχθείκαι το προϊόν δεν έχει με οιουδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί.

Η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το προϊόν στον πελάτη ή σε τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον πελάτη.

Η υπαναχώρηση αυτή γίνεται χωρίς υποχρέωση του πελάτη να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση υπό και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί για τη δήλωση αυτή το υπόδειγμα που θα βρει εδώ: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε για τα πωληθέντα προϊόντα. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται ως εξής:

α) στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας: εάν μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

β)  στην περίπτωση πληρωμής τοις μετρητοίς με αντικαταβολή, είτε δια καταθέσεως σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ίδιος. Στην περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός που επιλέξει ο πελάτης δεν ανήκει σε κάποια συνεργαζόμενη με την εταιρεία τράπεζα, τα διατραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η επιστροφή των προϊόντων από τον Πελάτη θα γίνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της υπαναχώρησης προς στον προμηθευτή. Σε καμία περίπτωση, δεν θα γίνονται δεκτά από την εταιρεία προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη ή ηλεκτρονική γνωστοποίηση της υπαναχώρησης.

Ο πελάτης σε περίπτωση υπαναχώρησης επιστρέφει το προϊόν με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη κατά τη μεταφορά. Τα προϊόντα που ο Πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν ανοιχθεί ή αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.

Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Eξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση στις περιπτώσεις σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σφραγισμένων προϊόντων που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.

Λόγω της ευαίσθητης φύσης των βιβλίων αλλά και των πνευματικών δικαιωμάτων που διέπουν τα περιεχόμενα τους, δεχόμαστε επιστροφές και αλλαγές μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις :

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση μεταφορικών στην Εταιρεία:

α) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά από τα πωληθέντα προϊόντα, σεείδος ή ποσότητα.

β) Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της κατεστραμμένη. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξαρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεια.

γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι εμφανώς φθαρμένο λόγω κακής μεταχείρισης κατά την μεταφορά ή βρεγμένο.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση μεταφορικών στον Πελάτη:

α) Ασκώντας το δικαίωμα της υπαναχώρησης, εφόσον ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο και συνάπτει τη σύμβαση πώλησης για προσωπική του χρήση και όχι για επαγγελματική.

Διαδικασία και Όροι Επιστροφής :

Ιδανικά φροντίστε κατά την παραλαβή, να ελέγξετε τα προϊόντα προκειμένου να διαπιστώσετε την ανυπαρξία φθοράς και άλλων ελαττωμάτων. Στην περίπτωση που υπάρχουν, δικαιούστε να αρνηθείτε την παραλαβή του προϊόντος και να το επιστρέψετε στο διανομέα, ειδικά δε αν εμφανίζονται ενδείξεις σημαντικής φθοράς επάνω στη συσκευασία όπως παρουσιάζεται κατά την παράδοση. Με τον τρόπο αυτό θα γλυτώσετε αρκετό χρόνο από την διαδικασία της επιστροφής.

Σε διαφορετική περίπτωση έχτε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε το προϊόν προκειμένου να αναγγείλετε σε εμάς τυχόν προβλήματα και να αιτηθείτε την επιστροφή του. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιστρέψετε ταχυδρομικά το προϊόν σε εμάς. Το χρονικό πλαίσιο και ο τρόπος αποστολής γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία. Αφού το παραλάβουμε την επιστροφή, το προϊόν θα ελεγχθεί έτσι ώστε να διαπιστώσουμε τα προβλήματα και εφόσον θεωρηθούν βάσιμα τότε θα προχωρήσουμε στην άμεση αντικατάσταση του με νέο.

Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και ο πελάτης δεν ανήγγειλε στην εταιρία το αίτημα επιστροφής, τότε χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο μέσα στο χρονικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (όπως π.χ. η απόδειξη λιανικής). Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλιως ο πελάτης χάνει το δικαίωμα αντικατάστασης.

Επιστροφή Χρημάτων

Σε όλες τις περίπτώσεις επιστροφής, εκτός από αυτό της υπαναχώρησης, θα πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος ή ακύρωση της συναλλαγής, εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως την αντικατάσταση.

Σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους. Σε περίπτωση αντικαταβολής, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης. Η καταβολή των χρημάτων θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστρεπτέου προϊόντος. Σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η εταιρία θα ενημερώσει την εκδότρια τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της εταιρίας πλέον. Η εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δε φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Πελάτης, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο και συνάπτει τη σύμβαση πώλησης για προσωπική του χρήση και όχι για επαγγελματική, δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, εφόσον η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχθείκαι το προϊόν δεν έχει με οιουδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί.

Η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το προϊόν στον πελάτη ή σε τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον πελάτη.

Η υπαναχώρηση αυτή γίνεται χωρίς υποχρέωση του πελάτη να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση υπό και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί για τη δήλωση αυτή το υπόδειγμα που θα βρει εδώ: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε για τα πωληθέντα προϊόντα. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται ως εξής:

α) στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας: εάν μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

β)  στην περίπτωση πληρωμής τοις μετρητοίς με αντικαταβολή, είτε δια καταθέσεως σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ίδιος. Στην περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός που επιλέξει ο πελάτης δεν ανήκει σε κάποια συνεργαζόμενη με την εταιρεία τράπεζα, τα διατραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η επιστροφή των προϊόντων από τον Πελάτη θα γίνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της υπαναχώρησης προς στον προμηθευτή. Σε καμία περίπτωση, δεν θα γίνονται δεκτά από την εταιρεία προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη ή ηλεκτρονική γνωστοποίηση της υπαναχώρησης.

Ο πελάτης σε περίπτωση υπαναχώρησης επιστρέφει το προϊόν με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη κατά τη μεταφορά. Τα προϊόντα που ο Πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν ανοιχθεί ή αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.

Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Eξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση στις περιπτώσεις σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σφραγισμένων προϊόντων που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.